ฮอนด้า แนะน า ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก สีใหม่ สีขาวพรีเมียมซันไลท์(มุก) เพิ่มสีสันใหม่ให้คุณมูฟอย่างมีสไตล์ไปกับซติีค้าร์แฮทช์แบก ็ ยอดนิยม จ านวนจ ากัด เฉพาะรุ่น RS และ SV

0
110

(กรุงเทพฯ – 14 กรกฎาคม 2566) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด แนะน ำ ฮอนด้า
ซิตี้ แฮทช์แบ็ก สีใหม่ สีขาวพรีเมียมซันไลท์ (มุก) (Premium Sunlight White Pearl) จ านวนจ ากัด
เฉพาะรุ่ น RS และ SV น ำเสนอสีสันใหม่ให้ ลูกค้ำได้มูฟอย่ำงมีสไตล์ไปกับซิตี ้คำร์สปอร์ตแฮทช์แบ็ก 5
ป ร ะ ตู ย อ ด นิ ย ม ด้ ว ย ดี ไ ซ น์ ภ า ย น อ ก ที่ โ ด ด เ ด่ น ส ไ ต ล์ ส ป อ ร์ ต
แ ล ะเ ส ริ ม ค ว า ม ส ป อ ร์ ต แ บ บ เ อ ก ซ์ค ลูซีฟ ร อ บ คั น ใ น รุ่ น RS ภ ำ ย ใ น ก ว้ ำ ง ข ว ำ ง
ผ ส ำ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ค ว ำ ม อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ กั บ เ บ า ะ นั่ ง อั ล ต ร า ซี ท ( ULTR Seat)
ที่สำมำรถปรับพับเพื่อเปลี่ยนพื ้นที่ใช้สอยได้หลำกหลำยรูปแบบกำรใช้งำน ขับสนุกอัตรำเร่งเร้ำใจไปกับขุมพลัง
VTEC TURBO 1.0 ลิตร ที่มอบก าลังสูงสุด 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบต่อนำที แรงบิดสูงสุด 173 นิวตัน-
เมตร ตั ้งแต่ 2,000 – 4,500 รอบต่อนำทีและประหยัดน ้ามั นดีเยี่ ยมถึง 23.3 กิโลเมตร/ลิต ร
ครบครันด้วยฟั งก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์
โ ด ย ม ำ พ ร้ อ ม ข้ อ เ ส น อ พิ เ ศ ษ * ด อ ก เ บี้ ย 1.85% พ ร้ อ ม ฟ รี ป ร ะ กั น ภั ย 1 ปี
และรับเพิ่มฟรีโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ (Honda Ultimate
Care) ข ย า ย เ ว ล า รั บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ อี ก 2 ปี ห รื อ 40,000 กิ โ ล เ ม ต ร
โดย ฮอนด้า ซิตี้แฮทช์แบ็ก สีใหม่ สีขาวพรีเมียมซันไลท์(มุก) จะเปิ ดจองและจ าหน่ายตั้งแต่วันที่
14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะพร้ อมส่งมอบตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็ นต้นไป ท่ีโชว์รูมฮอนด้า
ทั่วประเทศ ในจ านวนจ ากัดและมีให้เลือกเพียง 2 รุ่นย่อย ได้แก่

 รุ่น RS ราคา 759,000 บาท
 รุ่น SV ราคา 685,000 บาท

โดยราคาจ าหน่ายรวมค่าสีภายนอก สีขาวพรีเมียมซันไลท์(มุก) 10,000 บาท
ลูก ค้ ำ ที่ ส น ใ จ ส ำ ม ำ ร ถ สั ม ผั ส ฮ อ น ด้ า ซิ ตี้ แ ฮ ท ช์ แ บ็ ก ไ ด้ท่ีโ ช ว์รูม ฮ อ น ด้า ท่ัว ป ระเ ท ศโ ด ย ส ำ ม ำ ร ถ ส อ บ ถ ำ ม ข้ อ มู ล จ ำ ก ที่ ป รึ ก ษ ำ ก ำ ร ข ำ ย ไ ด้ ที่ โ ช ว์ รู ม ฮ อ น ด้ ำ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศหรือแชตกับที่ปรึกษำกำรขำยทำงออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์www.honda.co.th หรือติดต่อศูนย์บริกำรข้อมูลฮอนด้ำ 24 ชั่ ว โ ม ง โ ท ร 0 2341 7777 ห รื อ อ่ ำ น ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด
ผ่ำนทำง www.honda.co.th/cityhatchback โดยลูกค้าท่ีลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมทดลองขับผ่าน
www.honda.co.th/testdrive ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 จะได้รับฟรี ขวดน ้า
พับได้มูลค่า 250 บาท*รายละเอียดข้อเสนอพิเศษ* ส าหรับ ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก สีใหม่ สีขาวพรีเมียมซันไลท์(มุก)เมื่อจองตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 ข้อเสนอดอกเบี้ย 0.99%
 ข้อเสนอดอกเบี้ย 2.09% พร้ อมฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า
18,000 บาท
 ข้อเสนอดอกเบี้ย 1.85% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
โดยทุกข้อเสนอรับเพิ่มฟรีโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
(Honda Ultimate Care) ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่โดยเพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี หรือระยะทาง
40,000 กิโลเมตร ต่อจากระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ 3 ปี หรือ 100,000
กิโลเมตรแรกสิ ้นสุดลง รวมสูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
หมายเหตุ
*เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษัทฯ ก าหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกบั ทีป่ รึกษาการขายโชว์รูมฮอนดา้ทวั่ ประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่