บางจากฯ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนในทักษะแห่งอนาคต
ผ่านโครงการ SI Sphere: Sustainable Intelligence-based Society Sphere 
โดย UN Global Compact Network Thailand

0
100

นางกลอยตา ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ SI Sphere:  Sustainable Intelligence-based Society Sphere ในงานมอบรางวัลการออกแบบเครื่องหมายโครงการ SI SPHERE และกิจกรรม 2030 SDGs Game เรียนรู้เป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยมี ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand) ผู้แทนองค์กรพันธมิตร อาจารย์และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

โครงการ SI Sphere เกิดจากความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ NGOs ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้มีทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความยั่งยืน (Sustainability) 2) เทคโนโลยี (Technology) และ 3) ทัศนคติ กรอบความคิดในการทำงาน (Soft Skill) โดยใช้องค์ความรู้จากพันธมิตรเอกชนเครือข่าย ร่วมสนับสนุน ออกแบบกิจกรรม หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน โดยมีการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยตั้งเป้าหมายที่จะบ่มเพาะเยาวชนกว่า 3,000 คน และงานเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างอีกกว่า 100,000 คน  

นางกลอยตา กล่าวว่า ในปีนี้บางจากฯ ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 40 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 และตั้งเป้าเป็นบริษัทที่ยั่งยืนคู่ไปกับสังคมไทย ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 17 ข้อ โดยให้ความสำคัญต่อเป้าหมาย 13 Climate Action พร้อมเป้าหมายร่วมอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย มีรากฐานการทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งบริษัท ก่อนที่จะมีคำว่า CSR หรือ ESG เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ได้แทรกซึมอยู่ใน DNA ของบางจากฯ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรมพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” นอกจากนี้ บางจากฯ ยังเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง UN Global Compact ในประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ ตั้งแต่ปี 2561

ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการและเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ SI Sphere นับเป็นการสนับสนุน เยาวชนคนที่จะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการดูแลและส่งต่อโลกให้ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป เป็นภารกิจของ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่