โตโยต้า ประสานความร่วมมือ กับ กรมการขนส่งทางบก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลักดันสังคมไทยสู่สังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0
6271

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับ กรมการขนส่งทางบก โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมมาตุลี อาคาร 10 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

         ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางต่อเนื่องกว่า 35 ปี ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว อาทิ การจัดทำคู่มือและจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน การดำเนินโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดทำแผนประกวดโครงงานและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยของตน ตลอดจนการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย รวมถึงการเพิ่มทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันจะนำไปสู่การ “สร้างสังคมคนขับรถดี” ผ่านการปรับปรุง 3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันได้แก่ คน รถ ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของปัจจัยด้านคน ซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยระบุว่า มากกว่าร้อยละ 40 ของการเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของ “ผู้ขับรถยนต์” โดยเกิดจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด (Perception Failure) และความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Decision Failure) รวมถึงความผิดพลาดในการควบคุมรถ (Reaction-Failure)

         ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะ และช่วยลดความผิดพลาดจากการคาดการณ์อุบัติเหตุของผู้ขับขี่ โตโยต้า จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก พัฒนาหลักสูตรอบรมการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย ด้วยการจัดทำ “วีดิทัศน์การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception Training)” โดยนำเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับประชาชน ซึ่งในหลักสูตรการอบรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเนื้อหาที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ได้จริง อันได้แก่ ทักษะด้านการรับรู้ความเสี่ยง (Risk Perception) และทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) ของผู้ขับรถยนต์ที่มีต่อสถานการณ์การจราจรต่างๆ โดยวีดิทัศน์ดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับการออกใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่ทุกคน ได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย “Safe Mobility Society” ต่อไปในอนาคต

         โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของสังคมไทย ให้ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) โดยมีโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในประเทศไทย มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร และแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางอันจะนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นการร่วมส่งเสริมและสร้างสังคมคนขับรถดีให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่