จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

0
589

• รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบให้แก่องค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
• รางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของจีเอ็มที่จะช่วยเหลือชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ รวมถึงขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน
• เพื่อมุ่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของจีเอ็มในการพัฒนาโลกในอนาคตให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด

จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย
จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทอง (AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Gold Award) ให้แก่จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทยเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ตอบแทนการดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นเลิศของบริษัทฯ

รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจในการเชื่อมโยงของการดำเนินงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับการดำเนินธุรกิจ
ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

การมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ในปีนี้ กลายเป็นมาตรฐานในการยกย่องการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัทสัญชาติอเมริกันและองค์กรธุรกิจนานาชาติ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยภายในพิธีมอบรางวัลในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

“รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองซึ่งเราได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8
แสดงถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของจีเอ็ม ที่จะตอบแทนชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ พร้อมกับขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน เรามีวิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่ปราศจากอุบัติเหตุ ไร้มลพิษ และความแออัด” นายเฮกเตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของจีเอ็มและเชฟโรเลต ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมชุมชนให้มีความปลอดภัย พร้อมพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้และมีสุขภาพที่ดี และเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ลูกค้า และสาธารณชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา โดยในปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินโครงการ ดังนี้

• ผู้บริหาร พนักงานอาสาสมัครของจีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย รวมถึงสมาชิกครอบครัว ประมาณ 350 คน ร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวน 2,500 ต้น
ที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ในจังหวัดระยอง และยังช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะพลาสติก ได้แก่ ขวดน้ำและภาชนะใส่อาหารในบริเวณพื้นที่โดยรอบ
• ชมรมรถยนต์เชฟโรเลต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนเกือบ 300 คน ใน 3 จังหวัด โดยเชฟโรเลต ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมรถยนต์เชฟโรเลตในครั้งนี้ด้วย
• จีเอ็ม ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Love the Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ” ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ครูและนักเรียน กว่า 700 คน ให้พวกเขาได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาจากขยะพลาสติก และสอนการคัดแยกขยะ

ธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน

ที่จีเอ็ม ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานหลักของเรา แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างคุณค่าในระยะยาว

ปัจจุบันนี้ กระบวนการผลิตรถยนต์ของเราทั่วโลกมีการดำเนินงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองนับเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอ็ม จาก 142 แห่งทั่วโลก ที่ปลอดการฝังกลบ โดยจีเอ็มมีศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบของเสียมากกว่าบริษัทรถยนต์รายอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองยังมีการรีไซเคิล และนำวัสดุหรือของเสียจากการดำเนินงานประจำวันกลับมาใช้ใหม่ โดยศูนย์การผลิตของเรายังได้รับการ ยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองว่า มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

จีเอ็ม ประเทศไทย นับเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทยในระยองยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจีเอ็ม ประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ และ 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

พนักงานทุกคนที่จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทยทุ่มเททำงานอย่างหนักในการทำให้โลกของเรานั้นดีขึ้น มีความปลอดภัย และความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของเราในการพัฒนาโลกในอนาคตให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด

จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย
จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่