จีเอ็ม ประเทศไทยคว้ารางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

0
3289

จีเอ็ม ประเทศไทยคว้ารางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท

เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ

ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (G ทองแดง) โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ขวา) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นายวัชรินทร์ สยามรัตนกิจ

ผู้จัดการศูนย์การผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย (ซ้าย)

พิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30

มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

รางวัล G – Green ประจำปี 2561

จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

โดยการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน

รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างรู้คุณค่า และมีการจัดการของเสียหรือมลพิษอย่างถูกต้อง

นายวัชรินทร์ สยามรัตนกิจ ผู้จัดการศูนย์การผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย กล่าวว่า

“การที่กลุ่มบริษัทจีเอ็ม

ในประเทศไทยได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียวนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มที่ให้ความสำคัญกับการอ

นุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการทำให้จีเอ็มบร

รลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ธุรกิจสีเขียว เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ”

ทั้งนี้ ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย

ในจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ในระดับภูมิภาคที่ได้รับรางวัลมากมาย

ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการความปลอดภัย ได้แก่

  • ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยองได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime

Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจีเอ็ม ประเทศไทยเป็น 1

ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทดังกล่าว และเป็นเพียง 1 ใน 2

บริษัทรถยนต์ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในปี 2561

  • ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยอง

เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอ็ม จาก 142

แห่งทั่วโลกที่ปลอดการฝังกลบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่