มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0
1081
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

     มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้จำนวน 104 ทุน มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้ง
นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่
13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้น
ในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

♦ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น
ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

♦ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

♦ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 292 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13,250,000 ล้านบาท

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563
ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีนักศึกษา
เข้ารับทุน จำนวน 104 ทุน โดยมอบให้กับนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

 

– คณะครุศาสตร์                                         จำนวน 71 ทุน

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    จำนวน 13 ทุน

– คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์                   จำนวน 10 ทุน

– คณะวิทยาการจัดการ                                 จำนวน 9 ทุน

– คณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป                              จำนวน 1 ทุน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้โอกาสทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้ทุนหรือโอกาสที่ได้รับในวันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อโอกาสและแบ่งปันไปยังผู้อื่นในสังคม เพื่อให้ “ผู้รับ” ในวันนี้
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้ให้” ในวันหน้า ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และส่งต่อความสุขสู่บุคคลอื่นในสังคมต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด

 

โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่